Dharamshila Cancer Foundation And Research Centre

Governing Body

Founders of Dharamshila Cancer Foundation And Research Centre

Top Row (Left to Right): Mr. Anil Kumar, Mr. Prakash Akar, Mr. S. P. Jain, Mr. S. M. Bagai, Mr. Ravi Khanna, Late Mr. Jaidev Kapoor.

Bottom Row (Left to Right): Dr. Ramesh Dawar, Dr. Suversha Khanna, Late Ms. Padma Bhandari, Mr. N. S. Khanna, Ms. Jyoti Khanna

Members of the Governing Body

President

Dr. (Miss) S. Khanna

Vice President

Mr. Ravi Khanna

Vice President

Prof. (Dr.) R. Dawar

Members

Mr. N.S. Khanna
Mr. Anil Kumar
Mr. ParkashAkar
Mr. Sanjeev Shankar
Mr. Sanjeev Jain
Mr. Jaywant Singh
Mrs. Jyoti Khanna
Mr. P.S. Khanna

Post Your Query